Track Speaker

V-1013B
One-Way, 1-Watt
V-1013B-WW
One-Way, 1-Watt, White/White Grille
-1 VPU 
V-1014B
One-Way, 5-Watt

 

-6 VPU