Track Speaker

V-1013B         One-Way, 1-Watt

V-1013B-WW   One-Way, 1-Watt, White/White Grille

-1 VPU 

V-1014B One-Way, 5-Watt

 

-6 VPU